دوفصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان بستر مناسبی پیش روی پژوهشگران و علاقمندان گشوده و از استادان، محققان و دانش پژوهان دعوت می کند یافته‌های جدیدِ  خود در حوزۀ ادیان، عرفان، دین شناسی و الهیات را در معرض داوری مخاطبان خود بگذارند و بدین وسیله، دین خود را به جامعه و پویندگان راه حقیقت ادا نمایند.

توجه: بر اساس قرارداد با شرکت سیناوب، تمامی مقالات ارسالی به دانشگاه سیستان و بلوچستان قبل از ورود به فرایند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب، همتا یاب و سمیم نور بررسی خواهد شد.

 

duplichecker      همیاب                 

 

 
شماره جاری: دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1397 

3. تأثیر درشنه‌های سه گانه‌ی هند در آفرینش هنری

صفحه 45-68

سید رحیم خوب بین خوش نظر؛ محب علی آبسالان؛ الهام عریانیان چعبی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
شاپا الکترونیکی
2676-5195

بانک ها و نمایه نامه ها