دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1397 
2. سیر تطور طریقت اویسیه از گذشته تا امروز

صفحه 21-42

سیده فاطمه زارع حسینی؛ هانیه غلامی


5. معرفت شناسی مکتب فلسفی یوگاچاره

صفحه 89-108

یوسف جعفرزاده؛ علی صادقی شهیر