مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی (JRM) - اهداف و چشم انداز