اعضای هیات تحریریه

 

 

مدیر مسئول

خلیل حکیمی فر

ادیان و عرفان تطبیقی استادیار و مدیر گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان

kh_hakimifarattheo.usb.ac.ir
05431136707- 05431316717

سردبیر

دادخدا خدایار

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان

abazeynabatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر قربان علمی

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار گروه ادیان عرفان تطبیقی دانشگاه تهران

gelmiatut.ac.ir

دکتر مجتبی زروانی

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه تهران

zurvaniatgmail.com

دکتر منصور معتمدی

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیارگروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

motamed50atgmail.com

دکتر محمدجواد شمس

فلسفه و حکمت اسلامی دانشیارگروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین المللی قزوین

shams.ali1atgmail.com

دکتر طاهره حاج ابراهیمی

فلسفه دانشیارگروه الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

t.hajebrahimiatyahoo.com

دکتر عبدالحسین لطیفی

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه آزاد واحد شهر ری

hoseinlatifi89atgmail.com

دکتر مهدی حسن زاده

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

hasanzadehatferdowsi.um.ac.ir

دکتر مریم شعبانزاده

ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

shabanzadeh_matyahoo.com

دکتر محمدمهدی توسلی

باستان شناسی دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

mohamadmehditavasoliatyahoo.com

دکتر محب علی آبسالان

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیارگروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان

absalan2004atyahoo.ir

دکتر خلیل حکیمی فر

ادیان و عرفان تطبیقی استادیار و عضو گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان

kh_hakimifarattheo.usb.ac.ir

دکتر نوری السادات شاهنگیان

ادیان و عرفان تطبیقی استادیارگروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه الزهرا

n.shahangianatgmail.com

دکتر حجت ا... جوانی

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیارگروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه الزهرا

hojjatollahjatyahoo.com

دکتر ابراهیم نوری

فلسفه دین دانشیار گروه فلسفه دانشگاه سیستان و بلوچستان

enooriattheo.usb.ac.ir

کارشناس نشریه

سمیه اکبری

کارشناس

sanamaa_1985atyahoo.com