مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی (JRM) - فرایند پذیرش مقالات