نویسنده = فاطمه حاجی اکبری
بازشناسی تطبیقی پردازش اشاری تفاسیر عارفان در تفسیر روح المعانی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 17-40

10.22111/jrm.2024.47473.1154

سید مهدی رحمتی؛ فاطمه حاجی اکبری؛ فردین جمشیدی مهر