دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1397 
3. تأثیر درشنه‌های سه گانه‌ی هند در آفرینش هنری

صفحه 45-68

سید رحیم خوب بین خوش نظر؛ محب علی آبسالان؛ الهام عریانیان چعبی