دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، بهار و تابستان 1398 
4. تحلیل روانکاوی دین در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ اریک فروم

صفحه 65-86

زهرا قنبرعلی باغنی؛ شهین اوجاق علیزاده؛ سیده ماندانا هاشمی اصفهان


6. مطالعه‌ی تطبیقی حقوق ناشی از طلاقِ همسر در ادیان ابراهیمی

صفحه 105-122

محمدرضا کیخا؛ خلیل حکیمی فر؛ مطهره عبادی پور