راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و نحوۀ ارسال مقاله

 

1-    مقالۀ ارسال شده برای این نشریه همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

2-     مقاله تنها از طریق سامانه ارسال گردد.

3-   زبان رسمی فصلنامه، فارسی است، امّا چکیدۀ مقالات به زبان انگلیسی نیز ضروری است.

4-    مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

5-   مقالاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری استادان راهنما و یا مشاور تهیه می شود، ضرورتاً باید با امضای استاد مربوطه به فصلنامه ارسال گردد.

6-    تمام مقالات ارسالی در صورتی که دانشجو یا غیر عضو هیأت علمی نیز جزو نویسندگان آن باشند می بایست صرفاً توسط یکی از نویسندگان که عضو هیأت علمی است به مجله ارسال گردد؛ در غیر این صورت مقاله قابل بررسی نخواهد بود.

 

 ویژگی کلی مقاله

1-    چاپ مقاله ، منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّه است .

2-   پذیرش مقاله برای چاپ ، پس از تأیید هیئت داوران به آگاهی نویسنده خواهد رسید.

3-  مسئولیّت مطالب و محتوای مقاله بر عهدۀ نویسنده است .

4-   ویراستار مجلّه در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوایی آن آزاد است.

5-   حجم مقاله به هیچ وجه نباید بیش از 20 صفحه شود.

6-   مقاله های ارسال شده ، بازگردانده نخواهد شد.

7-   ارسال مقاله تنها از طریق سامانه مجلّه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان به نشانی  http:// jrm.usb.c.irامکان پذیر است . ( برای این کار ابتدا باید از طریق گزینۀ (( ورود به سامانه ))  در سامانه ثبت نام کنید )

 

اجزای مقاله :

1-    عنوان : نام کلی مقاله که گویا بیانگر محتوای مقاله باشد.

2-   مشخصات نویسنده : شامل نام و نام خانوادگی نویسنده ، مرتبه علمی ، رشته تحصیلی ، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل .

3-  چکیده : شرح جامعی از مقاله با واژه های محدود ( حداقل300واژه ) شامل تصویری کلی از بیان مسئله ، هدف ، روش تحقیق و یافته ها.

4-   واژه های کلیدی : شامل هفت واژۀ تخصّصی که اهمّیّت آنها در مقاله بیش از سایر  واژه هاست.

5-   مقدمه : شامل هدف و ذکر پیشینۀ پژوهشی مقاله ( به اجمال)

6-   پیکرۀ اصلی : شامل متن اصل مقاله ، مبانی نظری ، بحث و تحلیل ، تقسیم بندی های محتوایی  

7-   نتیجه : شامل نتایج منطقی و مفید مقاله .

8-  پی نوشت : درصورت وجود توضیحات ضروری پس از نتیجه می آید .

9-   منابع : فهرست نویسی ارجاعات مقاله بر مبنای شیوه نامه مجلۀ .

10- چکیده انگلیسی : با قلم Times New Roman با اندازه 11 (300 واژه)

 

شیوه نامه تنظیم متن

1-    مقاله باید برصفحه A4 ،  حداکثر20 صفحه (22 سطری ) و قلم ب نازنین B Naznin و اندازه 13 با فاصله سطر 1 در محیط واژه پرداز 2013 ( word) تایپ شده باشد . همچنین فاصله  حاشیه مقاله باید از بالا و پایین صفحه هر کدام 5سانتی مترو از سمت راست و چپ 4.5 سانتی متر باشد.

2-   چکیده ، واژه های کلیدی ، منابع ، ارجاعات داخل پرانتز ، شعرها و هر مطلبی که درون پرانتز و جدول بیاید ، باید با اندازه فونت 11 نوشته شود.

3-   ابتدای هر بند با نیم سانتی متر تورفتگی شروع شود ؛ البته سطرنخست زیر هر عنوان ، نباید تورفتگی داشته باشد.

4-   نقل قول های مستقیم بیش از پنج سطر ، جدا از متن اصلی و با یک سانتی متر تورفتگی از هر طرف و باهمان قلم ، ولی با اندازه 11 نوشته شود.

5-   بخش های مقاله با بخش 1 که به مقدمه اختصاص دارد ، شروع می شود . عنوان هر بخش اصلی و زیر بخشها باید با یک سطر سفید از یکدیگر جدا و سیاه ( بولد ) نوشته شوند.

6-   زیربخش های هر مقاله نباید از سه لایه تجاوز کند؛ مثل : 3-1-4 که بیانگر زیر بخشی از بخش سوم مقاله است.

7-    به جز اسامی خاص و نام اصول دستور زبان ، سایر پی نوشت های لاتین با حرف کوچک آغازشود.

8-  در صورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست آنها قبل از نخستین کاربرد ، در پی نوشت ذ کر شود.

9-   چناچه نویسنده یا نویسندگان در تهیه مقاله از منابع مالی سازمان یا نهادهای خاصی استفاده کرده اند، در پی نوشت به این مطلب اشاره شود.

10- درتهیۀ نمودارهای درختی و امثال آن از ابراز های Table ، DrawوEquation در محیط Word استفاده شود تا تنظیم آنها در نسخۀ نهایی مشکلی به وجد نیاورد .

11- کلیۀ مثال ها ، نمودارها و تصاویر باید دارای شماره پیاپی باشد.

12-   اشعار باید درون جدول تنظیم شود ؛ بدین ترتیب که با استفاده از ابزار table در محیط word، جدولی با سه ستون ایجاد می کنید و مصرّع اول را درون ستون اوّل ومصرع دوم را درون ستون سوم قرار می دهید. ستون دوم ( وسط) نیز برای فاصلۀ بین دو مصراع در نظر گرفته می شود. سپس نشانگر را در انتهای هر مصرع قرار می دهید و با گرفتن هم زمان کلیدهای Shiftو enter مصرع را می کشید تا انتهای همۀ مصرع های هر بیت دریک راستا قرار گیرند.

13-  جهت پیشگیری از هرگونه سوء استفاده علمی ( خواسته یا ناخواسته ) تمامی مقاله های ارسالی، در نخستین مرحله توسط مشابه یاب های سمیم(http://www.samimnoor.ir/view/fa/default)و همانند جو ( http://tikservice.irandoc.ac.ir ) بررسی می شود. نشریه تنها آثاری را برای داروی ارسال می کند که میزان مشابهت کلی متن ، کمتر از 20 درصد باشد. توصیه می شود نویسندگان محترم ، پیش از ارسال آثار ، با مراجعه به سامانه های فوق ، هرگونه مشابهت متن خود را بررسی نمایند.

14-  مقاله در دو فایل جداگانه شامل؛ یک فایل، صفحۀ مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله فرمت Word ، فایل دوم حاوی مقالۀ اصلی در محیط Word بدون صفحۀ مشخصات نویسندگان باشد؛ بدیهی است عنوان فایل ارسالی حتما نام مقاله باشد.