اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

دکتر قربان علمی

ادیان و عرفان تطبیقی، خداشناسی، اسلام دانشیار گروه ادیان عرفان تطبیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~gelmi/
gelmiut.ac.ir
0000-0003-4422-4375

دکتر مجتبی زروانی

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه تهران

zurvanigmail.com

دکتر منصور معتمدی

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیارگروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

motamed50gmail.com

دکتر محمدجواد شمس

فلسفه و حکمت اسلامی دانشیارگروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین المللی قزوین

shams.ali1gmail.com

دکتر طاهره حاج ابراهیمی

فلسفه دانشیارگروه الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

t.hajebrahimiyahoo.com

دکتر عبدالحسین لطیفی

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه آزاد واحد شهر ری

hoseinlatifi89gmail.com

دکتر مهدی حسن زاده

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

hasanzadehferdowsi.um.ac.ir

دکتر مریم شعبانزاده

ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

shabanzadeh_myahoo.com

دکتر محمدمهدی توسلی

باستان شناسی دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

mohamadmehditavasoliyahoo.com

دکتر محب‌علی آبسالان

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیارگروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/absalan/en
m.absalantheo.usb.ac.ir

دکتر خلیل حکیمی‌فر

ادیان و عرفان تطبیقی استادیار و مدیر گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

jrm.usb.ac.ir
kh_hakimifartheo.usb.ac.ir
0000-0003-0279-3182

دکتر نوری السادات شاهنگیان

ادیان و عرفان تطبیقی استادیارگروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه الزهرا

n.shahangiangmail.com

دکتر حجت ا... جوانی

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیارگروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه الزهرا

hojjatollahjyahoo.com

دکتر ابراهیم نوری

فلسفه دین دانشیار گروه فلسفه دانشگاه سیستان و بلوچستان

enooritheo.usb.ac.ir

شناسنامه نشریه

مدیر مسئول

دکتر خلیل حکیمی فر

ادیان و عرفان تطبیقی استادیار و مدیر گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/hakimifar/en
kh_hakimifartheo.usb.ac.ir
05431136707- 05431316717
0000-0003-0279-3182

سردبیر

دکتر دادخدا خدایار

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

jrm.usb.ac.ir/
abazeynabyahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر محبعلی آبسالان

گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان

absalan2004yahoo.fr

دکتر سجاد واعظی

گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان

sajadvaezi114theo.usb.ac.ir

کارشناس نشریه

مرضیه پودینه

کارشناس

jrm.usb.ac.ir
marzieh7884gmail.com