اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

دکتر خلیل حکیمی‌فر

ادیان و عرفان تطبیقی استادیار، گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/hakimifar/en
kh_hakimifartheo.usb.ac.ir
05431136707- 05431316717
0000-0003-0279-3182

سردبیر

دکترقربان علمی

ادیان و عرفان تطبیقی استاد، گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه تهران، تهران، ایران

ftis.ut.ac.ir/~gelmi
gelmiut.ac.ir
0000-0003-4422-4375

h-index: 2  

دبیر تخصصی

دکتر محبعلی آبسالان

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار، گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/absalan/
m.absalantheo.usb.ac.ir
0009-0002-0634-4464

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجتبی زروانی

ادیان و عرفان تطبیقی استاد، گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ftis.ut.ac.ir/~zurvani
zurvaniut.ac.ir
0000-0001-7454-7306

h-index: 2  

zurvani@gmail.com 

دکتر منصور معتمدی

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار، گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/motamedi/
motamedium.ac.ir
0000-0002-1726-1421

h-index: 2  

motamed50@gmail.com

دکتر محمدجواد شمس

فلسفه و حکمت اسلامی دانشیار، گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

ikiu.ac.ir/members/?id=284&lang=1
mj.shamsisr.ikiu.ac.ir
0000-0002-2778-6643


shams.ali1@gmail.com

دکتر حجت‌الله جوانی

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار، گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/javani/
hojjatollahjalzahra.ac.ir
0000-0002-5032-4041

h-index: 2  

hojjatollahj@yahoo.com

دکتر ابراهیم نوری

فلسفه دین دانشیار، گروه فلسفه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/nouri/
enooritheo.usb.ac.ir
0000-0003-4474-6341

دکترمحمد امیر مشهدی

ادبیات و علوم انسانی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/mashhadi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
mashhadilihu.usb.ac.ir
0000-0001-6591-3589

h-index: 2  

دکترجهانگیر صفری

ادبیات و علوم انسانی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ادبیات و علوم انسانی شهر کرد، شهر کرد، ایران

sku.ac.ir/~safari
safari-jsku.ac.ir
safari_۷۰۶@yahoo.co
0000-0002-4344-3907

h-index: 2  

دکتر طاهره حاج ابراهیمی

ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار ادیان و عرفان. دانشکده الهیات و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

srb.iau.ir/faculty/t-hajebrahimi/fa
hajebrahimisrbiau.ac.ir
0000-0001-6127-2649

دکترامیر حمزه سالارزائی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/salarzaee/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
amir_hsalartheo.usb.ac.ir
0000-0001-7691-8756

h-index: 2  

مشاور نمایه سازی

دکتر علیرضا نوروزی

علم اطلاعات، بازنمایی و بازیابی اطلاعات، نمایه‌سازی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~noruzi
noruziut.ac.ir
0000-0003-0877-1566

h-index: 20  

دبیر تخصصی

دکتر حسن رهبر

گروه فلسفه و کلام اسلامی استادیار گروه فلسفه و ادیان، دانشکده الهیات، حقوق و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان. ایران

www.usb.ac.ir/astaff/hrahbar/en?skinsrc=[g]/skins/usben/homepage
h_rahbartheo.usb.ac.ir
+98 054 - 31132249
0000-0003-1586-1367