جهان‌بینی ایمانوئل سودنبرگ، متفکر و عارف پروتستان قرن هجدهم

نویسنده

دکترای ادیان و عرفان تطبیقی و مدرس دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با توجه به پیش‌زمینة خانوادگی، علمی و شهودی‌، به‌نظر می‌رسد جهان‌بینی‌ ایمانوئل سودنبرگ (1688-1772م.)، عارف و دانشمند سوئدی پروتستان، بیشتر متأثر از شهودات او پس از تحول روحیش باشد. اگرچه که ردّ پای سوابق علمی و مطالعات آناتومیکی و ریاضی وی هم در این جهان‌بینی به‌خوبی آشکار است، از جمله: تناظر میان دنیای مادّی و معنوی، تناظر بین انسان به عنوان عالم صغیر با عالم کبیر و تناظر میان انسان مخلوق با انسان جهانی که از نظر او همان پروردگار یا بهشت است. این عارف پروتستان متأثر از دوره و زمانة خود هم هست، چرا که انسان‌گرایی حاکم بر قرن هجدهم را هم می‌توان در آثار او مشاهده نمود. وجه مشخصه و ویژگی برتر نظریات او در گذر از دنیای مادّی و سیر در دنیای معنوی است. در این مختصر، سعی بر این بوده‌است تا جهان‌بینی او را از آثارش به دست آوریم.

کلیدواژه‌ها