اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار دوفصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی کمک به تعالی دانش و گسترش نتایج پژوهش‌های اصیل در زمینه ادیان و عرفان در داخل و خارج کشور، بویژه در دانشگاه‌ها می‌باشد. از این رو هر گونه مقاله‌ای که در یکی از حوزه های تاریخ ادیان، ادبیات عرفانی و تصوف، دین پژوهی و رویکردهای آن، مطالعات مقایسه ای ادیان و عرفان، دین و اخلاق، دین و اسطوره، دین و محیط زیست، دین و توسعه، گفتگوی بین ادیان نوشته شده و از ارزش علمی برخوردار باشد، برای بررسی جهت چاپ احتمالی پذیرفته می‌شود.