اهداف و چشم انداز

نشریه «مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی» دوفصلنامه علمی–پژوهشی در حوزه‌های عرفان، ادبیات عرفانی و تصوف، مطالعات تطبیقی ادیان و عرفان، تاریخ ادیان، دین‌پژوهی و رویکردهای آن، دین و اخلاق، دین و اسطوره، عرفان و جامعه، عرفان و اسطوره است که مقاله‌های علمی، پژوهشی و مروری به زبان فارسی به همراه چکیده انگلیسی را منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسالی بایستی مسئله‌محور بوده و برگرفته از نتایج پژوهشی اصیل و بدیع باشند. این نشریه محفلی و محملی ارتباطی برای بحث و تبادل نظر علمی است.

    هدف نشریه «مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی» آن است که یافته‌های اصیل و جدیدِ پژوهشگران حوزۀ ادیان، عرفان، دین‌شناسی و الهیات را در معرض مطالعه، قضاوت و داوری مخاطبان و خوانندگان خود بگذارد تا بستر مناسبی را برای تحول و هم‌افزایی علوم دینی و به ویژه ادیان و عرفان فراهم نماید.

حوزه‌های موضوعی نشریه عبارتند از:

- عرفان.

- ادیان.

- مذاهب.

- ادب‍ی‍ات‌ ع‍رف‍ان‍ی‌.

- ت‍اری‍خ‌ ادی‍ان‌.

- دین‌پژوهی.