دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1398 
تحلیل روانکاوی دین در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ اریک فروم

صفحه 65-86

10.22111/jrm.2019.5533

زهرا قنبرعلی باغنی؛ شهین اوجاق علیزاده؛ سیده ماندانا هاشمی اصفهان