تأثیر درشنه‌های سه گانه‌ی هند در آفرینش هنری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیارگروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

 
 
 
 
   درشنه ­ها تعالیم هستی­ شناسانه‌ی خود را بر مبنای مشاهده‌ی باطنی قرار داده ­اند، هنرمند از طریق تلاش­های باطنی در صدد تجسّم بخشیدن صور ذهنی ­است. او سعی می­ نماید تا نه تنها به بیداری خود کمک کند، بلکه موجب تفسیر صوری شود که مشاهده­ کنندگان را به فهم برهما نزدیک کند. هنرمند چگونه به خلق اثر هنری دست می­ زند؟ چه مراحلی را باید برای دستیابی هنرش طی نماید؟ درشنه ­های سانکهیه، یگه و ودانته با روش عملی و نظری راه دست یافتن به هنر قدسی را بیان می­ کنند. سانکهیه با بیان نظم موسیقیائی عالم که با پوروشه و پرکریتی ارتباط دارد و اینکه عناصر پرکریتی موجودیّت کائنات را تشکیل می ­دهند؛ به آفرینش هنری دست می­ زند. یگه به هنرمند روش سه­ گانه‌ای را ارائه می­ دهد که به عمق اشیاء و موجب تجسّمی از برهما می‌گردد. درشنه ودانته به هنرمند گذشتن از چهار مرحله‌ی فریبنده‌ی ظواهر را می ­آموزد تا پس از عبور از کثرات به خلق هنر آسمانی برسد.

کلیدواژه‌ها