دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، اسفند 1397 
تأثیر درشنه‌های سه گانه‌ی هند در آفرینش هنری

صفحه 45-68

10.22111/jrm.2019.5068

سید رحیم خوب بین خوش نظر؛ محب علی آبسالان؛ الهام عریانیان چعبی