دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، شهریور 1400 
پی جویی و روشنگری اندیشه رهایی در سخنان پیران خراسان

صفحه 47-74

10.22111/jrm.2021.6819

سجاد واعظی منفرد؛ سید محمد راستگو فر؛ محمد نصیری؛ محب علی آبسالان