دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، اسفند 1401 
بازجست نقش پرسش و چگونگی حلّ مسائل زندگی از دیدگاه مولوی

صفحه 1-22

10.22111/jrm.2023.7576

علی فتح الهی؛ سوسن اسمعیلی اشرف آبادی؛ یاسین فتح الهی


همگرایی دینی؛ تحلیل دیدگاه‌ها و تکمیل مبانی

صفحه 245-263

10.22111/jrm.2023.7540

محمد جواد دانیالی؛ علی موحدیان عطار؛ فتح الله نجارزادگان