دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، شهریور 1402 
بررسی تطبیقی سنت ازدواج در شریعت یهود و روایات شیعه امامیه

صفحه 89-110

10.22111/jrm.2023.45217.1119

محسن کبیری راد؛ نفیسه علی پور؛ احسان یاربی؛ سیدابوالقاسم حسینی زیدی